Medische tussenkomst

Algemeen principe

medische kosten

Wij baseren onze tussenkomsten op de nomenclatuur van de ziekteverzekering van toepassing in België en gehanteerd door het ziekenfonds. Voor het merendeel van deze RIZIV-verstrekkingen kennen we een tussenkomst van 40% toe in de wettelijke remgelden ten laste van de patiënt. Deze tussenkomst kan verhoogd worden tot 90% indien het gaat om gezondheidszorgen die rechtstreeks verband houden met een ernstige erkende ziekte. Onze adviserend -geneesheer beslist eerst het niveau van deze erkenning en volgt het dossier op. Geneeskundige verstrekkingen waarvoor geen enkele RIZIV-tussenkomst voorzien is, worden uitgesloten conform het reglement van de VZW.

Procedure

van tussenkomst

Een naar behoren ingevuld en ondertekend aanvraagformulier ‘510 tussenkomst curatieve geneeskunde’ vergezeld van:

  • Kwijtschriften/overzichten van tussenkomsten uitgereikt door het ziekenfonds die het eigen bedrag ten laste van de patiënt bepalen.
  • De originele ambulante facturen en labo-facturen.
  • De originele hospitalisatiefacturen. Kopieën worden enkel aangenomen samen met een attest van uw hospitalisatieverzekering.
  • Een BVAC-attest of listing met CNK-codes, afgeleverd door uw apotheker.
  • Elk ander bewijsstuk geleverd door een in België of in het buitenland erkende verstrekker van gezondheidszorg, met RIZIV-codes en bedrag van tussenkomst van de mutualiteit.


Nieuwe voordelen vanaf 01/01/2018:

  • Een kwijtschrift met tussenkomst van de mutualiteit voor dringend vervoer met Ambulance/MUG/ Helikopter via 100/112.
  • Een document waarop de data en km vermeld zijn, voor tussenkomst op vervoerkosten voor dialyse en kankerbehandeling.
  • Gebruikte railpass ingevuld met 10 ritten. (bewaar eventueel een kopie). De maximale tussenkomst bedraagt 48€ per railpass per kalenderjaar / per gezin-fiscale entiteit. Een railpass per jaar volstaat nu reeds om het maximum te genieten.

 

Indieningstermijn: Het aanvraagformulier 510 moet voor terugbetaling voorgelegd worden binnen de 15 maanden te rekenen vanaf de prestatie of de factuurdatum.

MAF

In het kader van de medische verzorging mogen wij enkel tussenkomst verlenen in de wettelijke remgelden die finaal gedragen worden door de patiënt. Dus, na tussenkomst van alle wettelijke, sociale, en/of privaatverzekeringen. Hiervan maken ook de tussenkomsten in het kader van de maximumfactuur deel uit.

Aanpassing van onze regels van tussenkomst aan de maf –reglementering.

+ Pensoc vzw hanteert dezelfde terugbetalingscriteria als deze van toepassing bij de ziekenfondsen in hun wettelijke regeling – riziv.

+ Net zoals de ziekenfondsen tellen wij de bedragen op wetende dat het hier gaat om 40% of 90% of de combinatie van beiden van de wettelijke remgelden.

+ De ziekenfondsen geven ons melding van het maf-plafond van toepassing voor ons lid indien nodig.

+ Door deze oefening beperken wij onze tussenkomsten vanaf het ogenblik dat volgens onze berekening ons lid zijn maf-plafond bereikt heeft en het ziekenfonds hem volledige wettelijke remgelden zal terugbetalen. Lees hierover meer via www.pensoc.be.

Aanbevelingen

+ Vraag aan uw arts een ‘globaal medisch dossier ‘ te openen indien dit nog niet gebeurde. Dit is gratis voor u. Naast de administratieve opvolging van uw medisch dossier kan u ook rekenen op een lager remgeld in geval van een doktersbezoek..

+ Vraag aan uw arts om zo veel als mogelijk generische medicatie voor te schrijven. Een lager remgeld voor uw medische verzorging betekent meteen ook een besparing voor u en onze vzw pensoc…

+ Vraag jaarlijks ook de lijst op van de voordelen die uw ziekenfonds voorziet in het kader van haar ‘aanvullende diensten’.Misschien ontdekt u wel een voordeel dat voor u van toepassing is.