Over Pensoc

Geschiedenis

Hoe is Pensoc ontstaan?

De voordelen van de sociale dienst van ‘de post’ vzw – sedert 01/07/2009 ondergebracht in Pensoc VZW.

Historiek:

De jaren 2008 en 2009 zijn gekenmerkt door de onderhandelingen die gevoerd werden tussen ‘De Post’ en de ‘sociale partners’ in het kader van de afschaffing van de sociale voordelen voor de gepensioneerden. Met het oog op een beursgang en de absolute wil om te rationaliseren werd er gedurende jaren onderhandeld en gezocht naar oplossingen. De vakbonden kozen resoluut de kant van de gepensioneerde werknemer.

Oplossing: Na het vrijmaken van middelen (lees onderhandelen) en de verkoop van een aantal verlieslatende vakantiecentra in het binnen- en buitenland werd er beslist om deze werking onder te brengen binnen een structuur buiten bpost met name Pensoc VZW. Deze werd opgericht op 01/07/2009 en had (heeft) tot doel de voormelde voordelen van de voormalige ’sociale dienst verder te voorzien voor:

  • De statutaire gepensioneerde personeelsleden die onmiddellijk voor hun oppensioenstelling bij De Post in dienst waren.
  • De baremieke contractuele personeelsleden die net voor hun oppensioenstelling bij De Post tewerkgesteld waren en een minimum van 10 jaar dienstanciënniteit hebben op voorwaarde dat zij geen andere inkomsten hebben die de € 350 per maand overschrijden.
  • De overlevende echtgenoten van de gepensioneerde personeelsleden die voor het overlijden van het gepensioneerd personeelslid ten laste waren.

Werkwijze: De potentiële rechthebbenden werden aangeschreven in 2009 en verzocht om in te treden mits een kleine bijdrage (24 euro/jaar) in het kader van de solidariteit. Vrij snel hadden wij 14000 intreders om te evolueren naar momenteel 18000 leden. De ’nieuw gepensioneerden’ worden binnen de maand na hun pensioen aangeschreven om in te treden. Zij beschikken over 6 maand om dit al dan niet te doen. Zij betalen vanaf de pensioendatum. Een gezin bestaande uit twee gepensioneerde werknemers van bpost betaalt één bijdrage.

Beheer en toepassing: In 2009 was er sprake van een budget voor een levensduur van 13 jaar. Wij zijn dan nu, na meer dan 13 jaar werking, fier te kunnen stellen dat door een coherent beheer, strenge toepassing van de regels en de investeringspolitiek wij momenteel spreken van een levensduur op vandaag van 20 jaar extra. Dat is meer dan het dubbele van het gestelde objectief door bpost.

Dagelijks beheer: De sociale partners, in samenwerking met een onafhankelijke manager, zorgen voor het welzijn van Pensoc vzw, dat onder de boekhoudkundige regels valt van ‘grote bedrijven’ met extern toezicht door een auditeur Ernst&Young. Alhoewel het beheer en financiële middelen volledig los staan van bpost beslisten wij om verder beroep te doen op de structuur van Actisoc vzw voor de administratie en verwerking van de borderellen.

Voordelen

Terugbetaling, voordelengids en -kaart, …

1. tussenkomst bij medische kosten alsook erkende ziekte

2. tussenkomst van max 48 Euro /kalenderjaar voor een Railpass

3. jaarlijkse uitnodiging  “dag van de gepensioneerden”

4. jaarlijkse voordelengids en -kaart

5. toegang tot het online voordelenplatform

6. toegang tot Texto en andere bpost publicaties

Rechthebbenden

Voor wie is Pensoc?

+ De statutaire gepensioneerde personeelsleden die tot hun pensionering in dienst waren bij ‘bpost’ vroegere ‘De Post’.
+ De baremieke contractuele personeelsleden die voor hun oppensioenstelling bij ‘bpost’ vroegere ‘De Post’ tewerkgesteld waren en min. 10 jaar dienstanciënniteit hebben. Zij mogen echter geen ander inkomen van meer dan €350/maand hebben.
+ Overlevende echtgenoten en hun wezen die op de dag van het overlijden van het gepensioneerd personeelslid ten laste waren.

Personen ten laste:
De echtgenoten of wettelijk samenwonenden moeten fiscaal ten laste zijn van de rechthebbende. Er zijn eveneens regels om de inschrijving van kinderen tot max 25 jaar te kunnen aanvaarden. Zoals de verwantschap, het recht op kinderbijslag, het studeren… latere wijzigingen:
Wij weerhouden enkel de ingeschreven rechthebbenden en eventuele personen ten laste, zoals zij gekend zijn op de dag voor de pensionering.

Lidmaatschap

Voordelen, gids & kaart

De ontvangen kaart als personeelslid blijft geldig tot de vervaldatum. Wij zorgen het volgende jaar voor de hernieuwing voor de leden in orde met de solidariteitsbijdrage. Heeft u vragen over uw lidmaatschap? Contacteer ons via info@pensoc.be en wij beantwoorden uw vraag zo spoedig mogelijk.

Bijdrage

Welke bijdragen zijn er?

Solidariteitsbijdrage onder de leden
De begunstigden moeten een bijdrage betalen ter bevestiging van hun inschrijving. Deze bijdrage is een symbolisch bedrag van solidariteit tussen de leden.
Dit bedrag is ondeelbaar en in geen geval terugbetaalbaar. Het recht op de voorziene voordelen hangt ervan af.

Bijdrage 2024
De bijdrage bedraagt 42 euro per jaar, met of zonder persoon ten laste. Een gezin bestaande uit 2 gepensioneerden van bpost betaalt 1 bijdrage.

Nieuw gepensioneerden
Nieuw gepensioneerden betalen hun bijdrage vanaf de pensioendatum. De bijdrage dient betaald te worden binnen de 6 maanden te rekenen vanaf de pensioendatum.

Nieuw gepensioneerden

Hoe aansluiten?

De nieuw gepensioneerden van bpost betekenen voor Pensoc vzw een belangrijke groep. Wij stellen vast dat ongeveer 80% van de aangeschreven personen ingaat op het voorstel tot aansluiting. Wij respecteren uiteraard de beslissing van de personen die niet wensen aan te sluiten.

Bijdrage:
Wij verzoeken de nieuw gepensioneerden om via de betaling van de solidariteitsbijdrage duidelijk hun akkoord te geven om aan te sluiten en het basisprincipe van ‘solidariteit onder de leden’ te onderschrijven. De bijdrage is verschuldigd voor de maanden vanaf de pensioendatum tot het einde van het referentiejaar.

Intredetermijn:
De nieuw gepensioneerden dienen die bijdragen wel ten laatste binnen de 6 maanden te betalen te rekenen vanaf hun pensioendatum. Indien dit niet gebeurt dan gaan wij er van uit dat de persoon niet wenst in te treden. Een latere aansluiting is in de regel niet mogelijk.

La lettre de confirmation - Journée du Pensionné - Namur Expo du 03/05/24.

Comme vous le savez, bpost,  rencontre quelques problèmes de distribution en ce moment.

Si vous n’avez pas reçu votre lettre de confirmation pour mardi prochain, vous pouvez nous contacter par téléphone au 02/276 82 04, afin de recevoir votre numéro de dossier. Les personnes inscrites son dans tous les cas les bienvenues (avec ou sans nr de dossier ou lettre).